T: +31 (0)575-548578
M: +31 (0)6-50480904
F: +31 (0)84-7471685
E:
Postbus 138, 7200 AC Zutphen
Spoordijkstraat 33, 7205 BK Zutphen

Ons bedrijf - de bedrijfsmissie - Achtergronden en verantwoording van onze aanpak

BOUWCARROUSEL bv wil een bijdrage leveren aan het bereiken van een duurzame samenleving in Nederland en wereldwijd. Wij doen dit vanuit het motto: "verbeter de wereld begin bij jezelf". Onze inspiratiebronnen hiervoor zijn vele, te beginnen met De Club van Rome. De Nederlandse bouwsector verbruikt per jaar voor ruim 250 miljoen ton aan grondstoffen, waarvan zo'n 50 miljoen ton aan hoogwaardiger grondstoffen dan ophoogzand. Daarnaast produceert de sector voor inmiddels 25 miljoen ton aan afvalstoffen. Hiervan is circa 2/3 deel afkomstig uit de B&U-sector. Deze afvalstroom wordt grotendeels hergebruikt (circa 85 % is onze schatting, officiele cijfers van VROM beweren al jaren meer dan 90% maar dit is om meerdere redenen -die bij VROM ook bekend zijn- aanvechtbaar), maar als je het van een afstandje bekijkt, eigenlijk op een laagwaardige manier - zij het dat het een hele verbetering is in vergelijking tot de jaren '70 en '80, toen ons afval nog grotendeels werd gestort.

Het steenachtige bouw- en sloopafval wordt vermalen en gezeefd en ontijzerd en als granulaat afgezet in de wegenbouw.

Slecht een zeer gering % (circa 2 %) wordt ook gewassen en gewindzift en ingezet in de betonindustrie als grindvervanger. 

Technisch gezien is meer dan 50% van het steenachtige bouw- en sloopafval uit de B&U-sector afzetbaar in de betonindustrie, maar dit vereist wel een veel schonere slooptechniek en scheiding-aan-de-bron.

Verontreiniging kan er deels achteraf uit worden afgescheiden, maar voor bijv. glasdeeltjes en gipsresten blijft dit moeizaam; zolang puingranulaat is verontreinigd met deze afvalresten wordt afzet richting betonindustrie bemoeilijkt (is evenwel niet onmogelijk; de milieuwinst echter gaat dan goeddeels verloren - terwijl deze juist groot is in geval van inzet van ongewassen granulaat - maar dit vereist dus een zeer selectieve sloop - en dat is helaas absoluut geen gangbare praktijk - vrijwel nergens).

Overigens stelt het overheidsbeleid op zowel Rijks- als provinciaal niveau al sinds medio jaren '80, dat grindvervanging (en sinds medio jaren '90 ook zandvervanging) in beton de voorkeur verdienen beleidsmatig.

Ook staat preventie bovenaan in de voorkeursvolgorde van afvalverwijdering - vervolgens producthergebruik (de Bouwcarrousel-aanpak) en pas daarna recycling (de gangbare aanpak van sloopafval). De voorkeursvolgorde voor afvalverwijdering wordt ook aangeduid als de "Ladder van Lansink" - zie ook de afbeeldingen hieronder.

Voor wie meer informatie wil: VROM publiceerde o.a. de Notitie Preventie en Hergebruik, 1988; de AMvB Stortverbod Afvalstoffen, 1995 en het Implementatieplan Bouw- en Sloopafval, daterend uit 1995. Begin jaren '90 werden de Milieutaakstelling Bouw overeengekomen, voor Bouw- en Sloopafval stond hierin opgenomen: 90% hergebruik evenals 5% preventie.

Van de preventiedoelstelling in het beleid is niets terecht gekomen, van de doelstellingen op het gebied van zand- en grindvervanging ook nagenoeg niets.  Of de 90%-hergebruik doelstelling wordt gehaald is zeer twijfelachtig en onbewezen, gezien het allereerst ontbreken van een goed totaaloverzicht - historisch gezien levert slechts zo'n 60% van de bedrijven de benodigde monitoringsgegevens aan om maar iets te noemen - en daarnaast zijn ze niet onafhankelijk; de zeefzandproblematiek; de medio 2000 omvangrijke export van bouw- en sloopafval en deelstromen daaruit (die zich deels aan het zicht onttrekt van de overheid en illegaal is) en de herhaaldelijke schandalen en incidenten, zoals de zeefzand-affaire medio jaren '90 door BRC, herhaaldelijke problemen met de verwijdering van teerhoudend asfaltgranulaat (kwam in 2009 nog weer in het nieuws, maar de problematiek was ook in de jaren '90 al bekend), bedrijfsbranden waarbij grote hoeveelheden houtafval in rook opgaan enz..

In sectoren zoals de autodemontage en de kringloopsector wordt getoond hoe het anders kan. Deze sectoren zijn een inspiratiebron voor de oprichting van Bouwcarrousel bv geweest. Waarom worden bankstellen en kleding wel apart ingezameld en hergebruikt, en deuren, raamkozijnen en wastafels (die men vaak om cosmetische redenen wil vervangen) niet?

Dat we "met z'n allen" zo niet door kunnen gaan, is maar al te duidelijk. Wanneer iedereen op onze wereld zou leven op het Nederlandse consumptiepeil, dan kwamen we inmiddels een derde planeet tekort (Ecologische Voetafdruk - zie voor meer info o.a. www.voetenbank.nl/home.htm en www.wnf.nl/nl/hoe_kan_ik_helpen/test_uw_voetafdruk/).

Aangezien de welvaart nog doorgroeit (iets anders is welzijn - zie voor meer info onder andere  http://www.eerlijkmeten.nl/ , http://www.neweconomics.org/programmes/valuing-what-matters en http://www.economischegroei.net/) evenals de omvang van de wereldbevolking - en vooral omdat de ecologische voetafdruk per wereldbewoner nog steeds niet kleiner wordt maar ook toeneemt, dreigt er een catastrofe en ontstaan steeds meer klimaatrampen en oorlogen over hulpbronnen (olie, drinkwater, vruchtbare grond, enz.).

Het aantal klimaatvluchtelingen bedroeg in 2009 naar ruwe schatting al zo'n 26 miljoen mensen, dit gaat volgens de prognoses toenemen tot 200 miljoen of meer in 2050. Zie o.a. http://www.nvvn.nl/nl/ypic/site/activiteiten/klimaatvluchtelingen

De armoede in het Zuiden en de rijkdom in het Noorden / Westen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden - vanwege het feit, dat de natuurlijke hulpbronnen (minerale grondstoffen, schoon water, fossiele brandstoffen, schone lucht enz.) ontoereikend zijn.

Dit soort keiharde gegevens waren voor mij de belangrijkste drijfveer / motivatie om Bouwcarrousel (en haar voorloper Stichting Bouwkringloop) op te richten.

Het hebben van kennis schept immers een morele verplichting.

Hiertoe gestimuleerd door het EcoTeamProgramma (zie http://www.globalactionplan.nl/) en gevoed door de in mijn eerdere werkkringen (Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde) opgedane kennis en inzichten.

Het andere keiharde feit, dat wereldwijd ongeveer 1 miljard mensen slecht zijn gehuisvest, deels veroorzaakt door gebrek aan (geld voor) goede bouwmaterialen, gecombineerd met het feit dat Bouw- en Sloopafval de grootste afvalstroom is van Nederland en dat hierin nog veel goed bruikbare producten zitten die bij de gangbare sloopwijze worden vernietigd, zorgde ervoor dat ik een Bouwcarrousel oprichtte en bijvoorbeeld geen bedrijf dat kinderkleding inzamelt - bovendien: dergelijke initiatieven waren en zijn er al. Het Bouwcarrousel-concept bestond nog niet.  

 

"Factor 20"

Aan de TU Delft is berekend, dat de milieubelasting per eenheid product een "factor 20" omlaag zal moeten voor 2030. Bouwcarrousel bv verwacht, dat de kringloopeconomie hieraan een belangrijke bijdrage zal leveren, naast technologische vernieuwing zoals efficiëntere motoren, slimmere transportsystemen, overschakeling op en efficiëntieverhoging van duurzame energiesystemen enzovoorts, naast (onvermijdelijk) een stuk soberheid.

In de (woning)bouwsector kunnen we er als bouwers en ontwikkelaars niet omheen, dat we (1) veel meer gaan bouwen met vernieuwbare grondstoffen uit gecontroleerde teelt, (2) veel meer gebruik gaan maken van 2e hands bouwproducten en secundaire grondstoffen (zoals puingranulaten als grindvervanger in beton), (3) hoogwaardiger moeten gaan bouwen en hierbij meer flexibiliteit in moeten bouwen door o.a. overdimensionering van ruimtes en slimme kabel- en leidingsystemen. Ook zullen we (4) lichter moeten bouwen (grondstofbesparend) en vooral (5) gebouwen zo moeten ontwerpen, dat ze bijna energieneutraal kunnen worden gebruikt, door gebruikmaking van het warmte-opnemend vermogen van materialen, van water en van de bodem en een optimalisatie van de invanging van zonnewarmte.

Onze missie bestaat eruit, dat wij onze sloop-, renovatie- / verbouw- en nieuwbouwprojecten uitvoeren op een wijze die geheel past in deze toekomststrategie.  

Uitnodiging

We kunnen het echter alleen samen: we hebben klanten nodig voor onze producten en onze woningen, en vastgoedbezitters die ons opdracht willen geven om duurzaam voor te slopen (te demonteren).

We nodigen u uit om met ons deel te worden van de oplossing. Samen op weg naar een duurzame toekomst, een leefbare planeet voor ons en onze kinderen!

Bouwcarrousel aanpak levert toegevoegde werkgelegenheid

BOUWCARROUSEL bv draagt met haar aanpak niet alleen bij aan een stukje oplossing van milieuproblematiek, maar levert ook een bijdrage aan een stuk werkloosheidsproblematiek. Onze aanpak is beduidend arbeidsintensiever dan de standaard sloopaanpak. Per sloopwoning creëren wij zo'n 20 uur werkgelegenheid. Onze ambitie is dit op te laten lopen tot meer dan 50 uur per door ons gesloopte woning, door het projectgewijs organiseren (samen met anderen zoals CWI, reclassering, scholen, UWV enz.) van vervolgactivteiten zoals meubelmakerij uit 2e hands hout, revisiewerkplaatsen en eventueel zelfs een keten van bouwkringloopwinkels...

Wanneer deze aanpak in heel Nederland bij alle grotere sloopprojecten zou gebeuren, zou dit zo'n 1000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren!

Bouwcarrousel heeft hier al ervaring mee en structureel werken er 1 tot enkele WIW-ers mee vanuit Stichting Werkbij te Den Haag. Daarnaast heeft in het verleden naar wederzijdse tevredenheid, inzet plaatsgevonden van cliënten van Stichting Exodus te Den Haag en de Reclassering te Den Haag.

Tevens worden sinds 2002 stage-plekken gerealiseerd voor instroom van ZMLK-leerlingen en VMBO-leerlingen, vanuit o.a. 't Atrium te Zoetermeer, het Johan de Wittcollege te Den Haag en de J.C. Pleijsierschool te Den Haag. Meer dan 20 leerlingen hebben inmiddels bij ons een stageperiode doorlopen.

Onze ambitie is (was) ook dit te laten groeien. Het is immers onze missie om een maatschappelijke functie te vervullen. Onze visie is, dat demonteren en duurzaam slopen uitstekende kansen bieden voor opleiding, toeleiding en reïntegratie richting een baan in de de bouwsector. Zorgvuldig demonteren is een prima leerschool om later te kunnen monteren.

Wij "maken werk van hergebruik" en geven heel concreet en aantoonbaar invulling aan de bij anderen soms vaag en inhoudsloos blijvende begrippen 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', 'duurzaam ondernemen' en 'duurzaam bouwen'.

Wij zijn (waren) een voorloper in de sloopsector in Nederland als het gaat om milieubewust, duurzaam slopen - en hebben (hadden) de ambitie deze voortrekkersrol te blijven vervullen, door telkens te zoeken naar nieuwe sloopwijzen en samenwerkingsvormen, die leiden tot meer hoogwaardig hergebruik van de bij sloopprojecten vrijkomende stromen aan sloopafval of die op andere manieren toegevoegde waarde creëren voor de Nederlandse en mondiale samenleving.

 

Erkenning

Ons initiatief tot oprichting van BOUWCARROUSEL is positief gewaardeerd via de nominatie voor de "Nationale Toekomstprijs voor het jaar 2000".

Verder zijn projectbijdragen ontvangen vanuit de Provincie Zuid-Holland (2001) en de gemeente Den Haag (2004).

Onze aanpak is onderwerp geweest van onderzoek in het kadervan het demonstratieprogramma IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel), waarbij de SEV, SBR en de ministeriesvan EZ en VROM betrokken zijn. Dit onderzoek is mede gefinancierd door de Federatie van Haagse Woningcorporaties en de gemeente Den Haag.

Bouwcarrousel is toegelaten als duurzame aannemer op de permanente expositie over duurzaam bouwen in Den Bosch, de Viba Expo. 

Ons inziens is er echter dringend behoefte aan certificering en toezicht en handhaving van regels op sloopwerken, niet alleen wat betreft het duurzaamheidsgehalte, de afvalscheiding en de verwerking van vrijkomende afvalstromen, maar ook wat betreft andere essentiele factoren zoals de omgang met asbest, de kwaliteit van personeel, de omgang met en afspraken met "onderaannemers" of derden die zonder contract werk uitvoeren op slooplocaties enz. enz.. Wij hebben in ons 10-jarig heel wat staaltjes gezien van hoe het niet hoort. Regels worden frequent overtreden.

Sloopterreinen zijn een soort niemandsland, en wat niet weet wat niet deert zegt het gezegde.  Bovendien wordt alles in zeer korte tijd afgevoerd waardoor het ook niet meer waarneembaar is. En een snel uitgevoerde sloop - dat is toch wat de opdrachtgever ook het liefste wil?

Gelet op de neiging van de overheid om "de markt zichzelf te laten reguleren en controleren" is hier weinig verbetering te verwachten. Want het is/lijkt in niemands belang...

De lezer zal begrijpen: in deze sector is het moeilijk landen voor duurzaamheid! Ik hoop dat het er over 10 jaar echter totaal anders uitziet....

Bouwen in Burundi

Bouwcarrousel bv heeft een samenwerkingsovereenkomst met Jeunesse en Reconstruction de la Monde en Destruction (JRMD), een vrijwilligersorganisatie in Burundi die sinds 1994 al betrokken is bij de wederopbouw van dit land, terwijl de burgeroorlog nog woedde. In 2005 hebben Bouwcarrousel bv en Stichting Gered Gereedschap een projectvoorstel ingediend bij Wilde Ganzen voor het verlenen van hulp aan JRMD, door het doneren van gereedschappen en bouwmaterialen vanuit Nederland. In 2006 is het project uitgevoerd - mede in het kader van het 5-jarig jubileum van Bouwcarrousel. De gereedschappen en bouwmaterialen zijn met zorg verzameld en even zorgvuldig verpakt. Gered Gereedschap, De Wilde Ganzen en Bouwcarrousel hebben gezamenlijk ruim 40.000 euro ingezameld, waarmee het project succesvol kunnen worden uitgevoerd.

De twee 20-ft zeecontainers zijn in het voorjaar van 2006 verscheept en in vrij goede staat aangekomen in Bujumbura (Burundi).

Voor Gered Gereedschap een primeur overigens en belangrijke leerervaring, aangezien verscheping tot dan toe alleen toe in kleinere hoeveelheden gebeurde, hetgeen relatief duur is.

French/Francais Hungarian/Magyar English German/Deutsch Dutch/Nederlands
Laatste wijziging 07 Jan 2010 NetCoop Webhosting